Twierdza Kłodzko
Loading...

Regulamin sprzedaży biletów elektronicznych do Twierdzy Kłodzko

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren Twierdzy Kłodzko, będącej w zarządzie Zakładu Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. w Kłodzku,
ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko.
2. Sprzedaż odbywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowej pod adresem: www.bilety.twierdza.klodzko.pl oraz wymaga spełnienia następujących procedur:
a) wprowadzenie danych Kupującego
b) wybór dnia zwiedzania oraz ilości biletów
c) sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych
d) potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
3. Przed przystąpieniem do zakupu biletów elektronicznych należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptować jego zasady.

§ 2
Definicje

1. Sprzedawca – Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o. w Kłodzku, ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko; REGON 891401714; NIP 883-17-09-202; KRS 0000110338; tel.: +48 74 647 21 30, e-mail: sekretariat@zamg.klodzko.pl.
2. Kupujący – osoba, która dokonała zakupu Biletu elektronicznego on-line.
3. Bilet elektroniczny – elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, na podstawie którego Kupujący jest uprawniony do jednorazowego wstępu do Twierdzy Kłodzko w dniu i o godzinie wskazanej na Bilecie elektronicznym.
4. Bilet elektroniczny ulgowy – bilet przysługujący za okazaniem dokumentu uprawniającego do ulgi: osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, kombatantom, osobom niepełnosprawnym, uczniom szkół podstawowych i średnich, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, honorowym dawcom krwi i dawcom szpiku.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży on-line biletów elektronicznych do Twierdzy Kłodzko.

§ 3
Zakup biletów elektronicznych

1. System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną i umożliwia zakup biletów indywidualnych. Dodatkowo system sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletów na wydarzenia organizowane na terenie Twierdzy Kłodzko.
2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 1 godziny powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.tpay.com przez firmę Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6.
3. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone. Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez Krajowy Informator Płatności S.A. pocztą elektroniczną – kontakt: e-mail info@tpay.com , tel. 61 66 82 778
4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. Kupujący odpowiedzialny jest za ochronę biletów oraz bezpieczne przechowywanie, ponieważ nie jest możliwe wysłanie biletu po raz kolejny.
6. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
9. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
10. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej w Twierdzy Kłodzko.
11. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną.
12. Klient drukuje bilet lub zapisuje go na smartfonie po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
13. Bilety ważne są tylko w dniu i o konkretnej godzinie wstępu wybranej przez klienta podczas zakupu. Niewykorzystane po tym czasie bilety tracą ważność i nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
14. Sprzedający informuje o braku możliwości zwrotów biletów zakupionych na oznaczony dzień lub okres świadczenia usługi (zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta)
15. Sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji, w związku z czym kupujący drogą elektroniczną otrzymuje dowód zapłaty.
16. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Twierdzę Kłodzko.
17. Dokonywanie zakupu biletów elektronicznych wymaga dysponowania przez Kupującego: urządzeniem z oprogramowaniem obsługującym pliki PDF (np. komputera, smartfona itp.). Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania biletu w formie e-mail ponosi Kupujący zgodnie z taryfą swego operatora.

§ 4
Zwiedzanie Twierdzy Kłodzko po zakupieniu biletów elektronicznych

1. Przed wejściem do Twierdzy Kłodzko Kupujący zobowiązany jest okazać lub zeskanować Bilet elektroniczny, a w przypadku korzystania z biletu ulgowego dodatkowo należy posiadać przy sobie dokument uprawniający do korzystania z ulgi. Bilety elektroniczne ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia do Twierdzy Kłodzko – są nieważne.
2. Podczas zwiedzania należy przestrzegać zasad określonych w Regulaminie zwiedzania Twierdzy Kłodzko dostępnym na stronie www.twierdza.klodzko.pl oraz przy kasie obiektu.
3. Pracownicy Twierdzy Kłodzko pomimo ważnego biletu Klienta, mogą odmówić wstępu osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.
W w/w przypadkach Sprzedawca nie zwraca pieniędzy za zakupione bilety.

§ 5
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Sprzedawcy. Reklamacje można zgłaszać
za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.bilety.twierdza.klodzko.pl
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu biletu elektronicznego,
b) datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji lub numer paragonu lub numer faktury lub inne potwierdzenie zakupu,
c) opis przedmiotu reklamacji.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
4. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w formularzu reklamacyjnym.

§ 6

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję (zwanym dalej RODO), iż Administratorem danych osobowych jest Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o. w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 29, e-mail: sekretariat@zamg.klodzko.pl , tel.: 74 647 21 30
2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych e-mailem pod adresem iod@zamg.klodzko.pl
3. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na www.zamg.klodzko.pl w zakładce RODO.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży biletów wstępu do Twierdzy Kłodzko.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed realizacją sprzedaży biletu/ów wstępu do Twierdzy Kłodzko)
6. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na www.zamg.klodzko.pl w zakładce RODO.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.bilety.twierdza.klodzko.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie
i wydrukowanie.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę. O planowanej zmianie Sprzedawca poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.twierdza.klodzko.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe.